Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Національний фармацевтичний університет

РекторКотвіцька Алла Анатоліївна
Дата заснування1805 р.
День святкування3-тя субота травня
Телефон(057) 706-35-81, факс (057) 706-15-03
Адреса61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
E-mailhelp@ukrfa.kharkov.ua
Сайтhttp://nuph.edu.ua/

Національний фармацевтичний університет – спеціалізований вищий навчальний заклад з підготовки фахівців фармацевтичного профілю, ІV-го рівня акредитації, один із найстаріших вузів України, започаткований у 1805 році в рамках Харківського Імператорського університету.

У 1921 році Постановою Наркомату охорони здоров'я та Головнауки України було відкрито Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) як окремий ВНЗ.

У 1991 році Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) один із 3-х перших ВНЗ із числа 900 ВНЗ СРСР отримав статус акредитованого на союзному рівні. У 1992 р. ХФІ реорганізований в Українську фармацевтичну академію (УкрФА). У 1994 р. УкрФА акредитована за найвищим IV рівнем акредитації. У 1999 році навчальний заклад набув статусу Національної фармацевтичної академії України, а в 2002 р. – Національного фармацевтичного університету (НФаУ).

За всеукраїнським рейтингом Національний фармацевтичний університет у 2012 р. посів 19 місце серед кращих 200 університетів України і третє серед медичних університетів.

В університеті органічно поєднується ефективна система підготовки кваліфікованих кадрів і всі види наукової діяльності в галузі фундаментальних, прикладних дисциплін, а також у сфері міждисциплінарних досліджень.

На базі університету проведені III, V, VI, VII Національні з'їзди фармацевтів України. За ініціативи університету та підтримки МОЗ України: розроблено та впроваджено Концепцію розвитку фармацевтичної галузі та Концепцію розвитку фармацевтичної освіти; відкрито 20 фармацевтичних факультетів у системі вищих навчальних закладів України, встановлено професійне свято «День фармацевтичного працівника» (1999 р.) та почесне звання «Заслужений працівник фармації України» (2005 р.). На території університету створено музей історії фармації України з монументальною унікальною скульптурною композицією «Фармація у віках» (2004 р.), «Особистості в фармації» (2010 р., на честь організаторів фармації ректорів Валяшка М.О. та Сало Д.П.), видано першу у світі Фармацевтичну енциклопедію (2005 р.). Розроблено та прийнято Етичний кодекс фармацевтів України.

За період існування університету підготовлено понад 45000 фахівців для вітчизняної фармацевтичної галузі та понад 5000 магістрів фармації для 85 країн світу.

Створено 265 лікарських препаратів, з яких 109 реалізується в аптечній мережі, 156 знаходяться на різних етапах дослідження. В активі університету 1166 захищених об'єктів інтелектуальної власності. Університет є головним закладом в системі фармацевтичної освіти України та забезпечує створення спеціальної навчально-методичної літератури: вперше у системі фармацевтичної освіти створені навчально-методичні комплекси (підручник – навчальний посібник – методичні рекомендації) з усіх дисциплін. Активно здійснюється апробація і використання в педагогічному, науковому процесі передових наукових технології та розробок. Наукова спадщина вчених університету налічує понад 2100 найменувань видань навчально-наукової літератури (підручників – 106, навчальних посібників 497, методичних рекомендацій – 1151, монографій – 36), що неодноразово відзначалась нагородами, зокрема, Державною премією України. Створено 4224 примірники електронних видань (184 підручники та навчальних посібників).

Сьогодні університет – потужний навчально-науково-виробничий комплекс з розвиненою інфраструктурою: загальна площа складає понад 105 тис м2, 11 начальних корпусів. Навчальний процес університету забезпечують 47 кафедр, 8 факультетів, коледж Національного фармацевтичного університету, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти, сучасна аудиторно-лабораторна база, яка налічує 15 аудиторій для проведення лекційних занять, 17 спеціалізованих лабораторій, наукова бібліотека з книжковим фондом понад 1 млн. примірників, 29 комп'ютерних класів; Центр дистанційних технологій навчання, Клініко-діагностичний центр, Центр косметології та аромології, Видавничий та Комп'ютерний центри, Культурний центр, Центр первинної медико-санітарної допомоги студентам, харчувальний комплекс на 700 посадкових місць, фізкультурно-оздоровчий комплекс площею 2861,5 м2 (7 спортивних та тренажерних залів, 5 тенісних кортів, футбольне поле, працює 18 спортивних секцій), ботанічний сад (площа понад 9000 кв. м), що є базою для практичної підготовки студентів з дисциплін фармакогнозія та медична ботаніка.

НФаУ має 5 гуртожитків із загальною кількістю місць 2229. Загальна площа гуртожитків складає 33674 кв. м., житлова 13457 кв. м. У всіх гуртожитках працюють комп'ютерні класи, спортивні зали, кафе. На сьогодні в гуртожитках забезпечується 100 % поселення всіх бажаючих студентів.

Контингент студентів, курсантів, слухачів, інтернів складає близько 17500 осіб, у т. ч. 1500 іноземних студенів з 25 країн світу. Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр за 6 напрямами та 14 спеціальностями: Фармація, Технологія фармацевтичних препаратів, Технологія парфумерно-косметичних засобів, Клінічна фармація, Економіка підприємства, Маркетинг, Менеджмент організацій, Промислова біотехнологія, Якість стандартизація і сертифікація, Лабораторна діагностика, Педагогіка вищої школи, Біотехнологія, Адміністративний менеджмент, Логістика, Фармацевтична біотехнологія.

Професорсько-викладацький склад університету – понад 700 викладачів. Серед них – 115 докторів наук, професорів; 465 кандидатів наук, доцентів. Серед професорів - член-кореспондент НАН України, 16 дійсних членів галузевих Академій наук, 23 мають почесні звання України: заслужених діячів науки і техніки, винахідників, охорони здоров'я, фармації, освіти, 2 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки.

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через магістратуру, аспірантуру та докторантуру. В Університеті створено всі умови для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації - докторів наук і кандидатів наук. При університеті функціонують три спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата фармацевтичних наук за чотирма науковими спеціальностями 14.04.05 фармакологія; 15.00.01 технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, 15.00.02 фармацевтична хімія та фармакогнозія, 15.00.03 стандартизація та організація виробництва лікарських засобів. За останні три роки захищено 32 докторські та 160 кандидатських дисертацій., виконуються 62 докторські та 229 кандидатських дисертацій. Здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів для ВНЗ, практичної фармації України та країн світу.

Науковий потенціал університету. Створені науково-дослідні лабораторії для розробки і впровадження повного циклу ЛП: Центральна науково-дослідна лабораторія, Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості ЛП, лабораторія органічного синтезу, проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень, науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень, науково-навчальна технологічна лабораторія, лабораторія клінічної діагностики, лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських засобів. Навчально-науковий центр забезпечує інтеграцію наукових розробок у навчальний процес.

При Національному фармацевтичному університеті функціонують Науково-методична комісія з фармацевтичної освіти МОН України та Проблемна комісія «Фармація» МОЗ України, яка координує наукові дослідження 18 наукових установ у галузі фармації, Технологічна комісія МОЗ України, клінічна база Державного фармакологічного центру МОЗ України, видаються сім фахових журналів.

Науковий потенціал реалізується у виконанні науково-дослідних робіт, щорічно науковцями університету виконується понад 182 фундаментальних та прикладних НДР із пріоритетних напрямів науки і техніки, фінансування яких здійснювалося за рахунок Державного бюджету та господарських договорів, а також за кошти університету у рамках внутрішньої програми підтримки і сприяння розвитку науки.

Провідні фахівці та науковці НФаУ залучаються до роботи державних установ, відомств, експертних, координаційних, спеціалізованих вчених рад, комітетів: Комітет з державних премій науки і техніки України; Експертна рада Державного Фармакологічного центру МОЗ України; Експертна дорадча рада при комітеті Верховної ради з питань охорони здоров'я; Рада з питань охорони здоров'я при Кабінеті Міністрів України; Технологічна комісія Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення; Координаційна науково-методична рада з післядипломної освіти МОЗ України; Рада з питань реформування системи охорони здоров'я; Науково-методологічна рада з якості та безпеки лікарських засобів та медичної продукції Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів; Комісія з національних переліків ЛЗ; Експертна рада ВАК України. Фахівці університету беруть участь у роботі професійних асоціацій, громадських об'єднань з питань розвитку вітчизняної системи охорони здоров'я. Керівники наукових напрямків нашого університету на чолі з ректором чл.-кор НАН України Черних В.П. прийняли активну участь у розробці концепції державної програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами» на 2011-2021 роки».

Науковими співробітниками університету розроблені такі відомі національні бренди, як: Левомеколь; Кратал; Діакамф, Альтан, Валькофен, Веносан, Паравіт, Флаванабол, Інфлоракс та інші.

Близько 200 вчених ефективно займаються винахідницькою діяльністю, з них 2 заслужених винахідники України.

Університет приділяє велику увагу обміну науковою інформацію та апробації наукових досліджень. Щорічно на базі НФаУ проводиться близько 20 науково-практичних заходів, у тому числі міжнародного рівня.

Міжнародна діяльність. НФаУ є почесним членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (ЕАFР) і Міжнародної Асоціації фармацевтів (FІР) і стабільно підтримує ділові відносини більш ніж з 50 ВНЗ та науковими установами з 20-ти країн Європи, Азії, Африки, Америки.

Університет активізує свою участь у міжнародних програмах. Науковці НФаУ отримують колективні гранти в рамках програм INTAS, відділень УНТЦ, Drug Information Association, Європейського директорату з якості ліків та охорони здоров'я, Abdus Salam International Center for Theoretical Physics (ІСТР), SPRI International. Отримано гранти на навчання та стажування від Шведського інституту м. Ґетеборг, Міністерства освіти Словацької республіки, Університетської клініки м. Єна, університету Меріленд м. Балтимор, США.

 Університет має високі результати за обсягом інноваційної діяльності. За результатами впровадження своїх розробок в галузі науки та освіти, інноваційних технологій НФаУ відзначений: золотою медаль у номінації «Інноватика у вищій освіті», дипломом «За активну участь в освітній інноваційній діяльності» на виставці «Інноватика в освіті України - 2012», золотою медаллю у номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління профільних вищих навчальних закладів» на міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар'єра - День студента - 2012».

 

Перелік підрозділів університету: 

 

Факультети:

  • фармацевтичний факультет
  • медико-фармацевтичний факультет
  • факультет промислової фармації
  • факультет економіки та менеджменту
  • факультет ступеневої фармацевтичної освіти
  • факультет з підготовки іноземних громадян

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ):

  • факультет післядипломної освіти Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
  • факультет підвищення кваліфікації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

Коледж Національного фармацевтичного університету


Фотографії

Рекомендувати: