Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківський національний університет будівництва та архітектури

РекторШкодовський Юрій Михайлович
Дата заснування12 червня 1930 р.
Телефон700-10-66, факс 700-02-50
Адреса61002, м. Харків, вул. Сумська, 40
E-mailoffice@kstuca.kharkov.ua
Сайтwww.kstuca.kharkov.ua

12 червня 1930 р. наказом Ради народних комісарів Української РСР №1340 на базі будівельного факультету Харківського технологічного інституту (нині Харківського національного політехнічного університету (ХПІ)) та архітектурного факультету Харківського художнього інституту (нині Харківської державної академії дизайну та мистецтв) був створений Харківський інженерно-будівельний інститут. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.1994 №244 йому присвоєно статус університету. Будівля університету за адресою м. Харків, вул. Сумська, 40, визнана пам’ятником архітектури та містобудування.

Указом Президента України від 01.09.2011р. № 855/2011 та наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту України від 10.10.2011р. № 1166  університет отримав статус національного.

Університет має ліцензію:

 • на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти;
 • до вступу у вищі навчальні заклади громадян України;
 • на підвищення кваліфікації фахівців будівельної галузі;
 • на підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями);
 • на перепідготовку фахівців.

Пройшовши  більше ніж 80-річний період свого існування університет підготував понад 55 тисяч висококваліфікованих фахівців не тільки для суверенної України, країн СНД,  а й  для 80 країн далекого зарубіжжя. В університеті були створені й успішно працюють  відомі наукові школи, розробки і досягнення яких направлені на діяльність в галузі архітектурного проектування, дизайну  архітектурного середовища, реконструкції і реставрації архітектурних об'єктів, поліпшення якості будівництва, розробку нових технологій, ефективних конструкцій, нових сучасних будівельних матеріалів,  вирішення проблем енерго- і ресурсозбереження  та охорони навколишнього середовища. ХНУБА постійно розвиває наукові дослідження з важливих напрямів науково-технічного прогресу в будівництві, архітектурі, реконструкції об’єктів та в інших сумісних галузях.

В університеті  приділяється особлива увага питанням підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Працюють аспірантура і докторантура, успішно здійснюють свою діяльність спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 9 спеціальностями.

На сьогодні  підготовка фахівців в університеті здійснюється на 38 кафедрах за 14 спеціальностями денної та заочної форм навчання. Загальний контингент студентів перевищує 7000 осіб. Про досить високий рівень підготовки фахівців свідчать дипломи переможців олімпіад і конкурсів дипломних проектів та наукових робіт. За результатами міжнародних і Всеукраїнських конкурсів архітектурна школа ХНУБА визнана провідною в Україні.

Науково-педагогічний колектив університету, який формує якісний та  інтелектуальний потенціал майбутніх фахівців, складає понад 500 осіб. Серед них 65 докторів наук, професорів, 310 кандидатів наук, доцентів. 20 викладачів університету є академіками і членами-кореспондентами різних галузевих академій, 14 осіб мають почесні  звання (герой України, Народний архітектор, заслужений будівельник, заслужений архітектор, заслужений працівник вищої школи, заслужений діяч науки і техніки та ін.).

ХНУБА є членом асоціації будівельних ВНЗ країн СНД. Внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів України. Університет підписав меморандум приєднання до Консорціуму, у який увійшли провідні ВНЗ України, Росії, Сірії та ін.

Крім того, університет включений до виконання плану «Розробка стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року».

Харківський національний університет будівництва та архітектури успішно розвиває міжнародну науково-технічну співпрацю з вищими навчальними закладами Росії, Німеччини, Австрії, Франції, Китаю, Італії, Індії, Польщі і багатьма іншими. В університеті планомірно проводиться реформування системи освіти. Так, у навчальний процес упроваджена кредитно-трансферна система, розробляються і реалізовуються заходи, направлені на інтеграцію вищої школи в Європейський освітній простір.

Для вирішення  спільних завдань з питань підготовки кваліфікованих фахівців, ефективного використання науково-педагогічного потенціалу,  матеріально-технічної бази та  залучення обдарованої молоді для отримання вищої освіти плідно працює міжвідомчий навчально-науково-виробничий комплекс “Будівельник”, в складі якого є технікуми, коледжі, ліцеї, училища, навчальні заклади, будівельні компанії та фірми. Також ХНУБА має понад 50 філій  кафедр на  підприємствах,  в організаціях та науково-дослідних інститутах, які надають експериментальну та промислову бази для науково-дослідної діяльності. Філії є об’єктами, на яких здійснюється впровадження спільних науково-технічних розробок та проведення на їх базах різноманітних  навчальних практик студентів.

Удосконалюються методична і лабораторна бази, широко упроваджуються нові інформаційні технології, у тому числі Internet-технології. Створені спеціалізовані лабораторії,  комп'ютерні класи, електронний читальний зал, оснащений сучасною комп'ютерною технікою, спортивні зали, центр первинної медико-санітарної допомоги, музейно-виставковий комплекс, їдальні та кафе, студентський клуб  тощо.

Згідно з запровадженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України рейтингом серед ВНЗ III-IV рівнів акредитації, Харківський національний університет будівництва та архітектури постійно посідає призові місця. Так, у рамках рейтингового пілотного проекту „Компас-2011”  він увійшов у 8-у кращих ВНЗ держави. Серед вищих навчальних закладів, які готують фахівців за архітектурно-будівельними спеціальностями посів 2-е призове місце.


Перелік підрозділів університету: 


 Факультети:

 • будівельний;
 • архітектурний;
 • санітарно-технічний;
 • економіки та менеджменту;
 • механіко-технологічний;

а також:

 • деканат по роботі з іноземними учнями;
 • заочний факультет;
 • факультет довузівської підготовки;
 • факультет післядипломної освіти.

Фотографії

Рекомендувати: