Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки

РекторДобрянський Ігор Анатолійович
Дата заснування20 жовтня 1993 р.
День святкування20 жовтня
Телефон(0522) 24-94-07; 24-62-78; 24-39-09
Адреса25015 м. Кіровоград, вул. Полтавська, 40
E-mailKIRUE@mail.ua
Сайтhttp://www.kirue.net/

КІРУЕ – ровесник нашої держави. Акредитований за статусом ВНЗ освіти рішенням ДАК України від 10.06.1997 р. (Протокол №8. Сертифікат №120226. Серія: СД-І). Акредитований вдруге за ІІІ рівнем акредитації рішенням ДАК України від 09.07.2002 р. (Протокол №40. Сертифікат №127698. Серія: СІ-III). Ліцензія № 529504 Серія АВ від 10.06.2010 р. 

Інститут успішно здійснює підготовку спеціалістів різного профілю. Ним підготовлено близько 7 тисяч дипломованих фахівців, які нині успішно працюють не лише на теренах України, а й за її межами в 36 країнах світу.

КІРУЕ сьогодні – динамічний ВНЗ з півтора тисячним контингентом студентів, які навчаються на чотирьох факультетах за такими напрямками: 0305 – економіка та підприємництво; 0304 – право, 0301 – соціально-політичні науки; 0202 – мистецтво. Вони здобувають освіту за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста. До кафедр інституту відносяться кафедри: інженерно-технічних дисциплін, дизайну і мистецтва (випускаюча),  психології, практичної психології (випускаюча), економіки, обліку і аудиту (випускаюча), філологічних дисциплін, інформатики, обчислювальної техніки та вищої математики, фізичного виховання, гуманітарних і правових дисциплін, цивільного та господарського права (випускаюча).

Джерело фінансово-економічної та комерційно-господарської діяльності -  кошти отримані від фізичних та юридичних осіб  і при цьому за останні два роки кількість вступників до КІРУЕ залишається стабільно високою. Такі результати  досягаються завдяки чітко сформованій меті підприємницького інституту та методах її досягнення. Постійно діє систематичний моніторинг процесу становлення фахівців, починаючи з першокурсників і закінчуючи  випускниками; віднаходяться канали стартового фінансування (кредити, позички) для започаткування студентами власного бізнесу.

Близько 72% випускників інституту працевлаштовуються в перший рік після випуску,  чому в немалій мірі сприяють багаторічні зв’язки з провідними підприємствами регіону.

В КІРУЕ діє вся необхідна інфраструктура  для навчання, побуту і відпочинку студентів: 4 навчальні корпуси, спортивний комплекс, бази відпочинку, кафе, бібліотека з двома читальними залами, гуртожиток. Інститут має дві філії – Олександрійську та Первомайську.

Навчально-матеріальна база з року в рік поповнюється новим устаткуванням, комп’ютерними класами. Інтернет доступний для кожного викладача і студента. Тут працюють високо досвідчені фахівці. Чимало зусиль докладається для згуртування колективу викладачів-однодумців, об’єднання їх у спільну «родину». В інституті успішно реалізується підготовка співпраці в навчанні й науковій роботі.

Наукова діяльність інституту спрямована на фундаментальні дослідження прикладного характеру й удосконалення інноваційної моделі розвитку економіки України. Науково-педагогічними працівниками і студентами досліджуються 8 кафедральних тем, результати яких відображаються у наукових роботах аспірантів та пошукачів, курсових і дипломних проектах студентів. 12 викладачів успішно навчаються в аспірантурі, 16 – захистили кандидатські дисертації,  4 – докторську.

Викладачі постійно апробують нові моделі й технології вищої професійної освіти, адекватні вимогам сучасного ринку та потребам практики вищої школи і регіону. Через усю діяльність закладу наскрізною ниткою проходить ідея неперервності освіти, що починається з системи  довузівської  підготовки і підготовчих відділень, які функціонують  практично в усіх районах області; проходить через факультет підготовки молодших спеціалістів; вищу освіту і другу вищу освіту.

В основу діяльності  інституту покладені нові, прогресивні, у т.ч. й закордонні  технології підготовки спеціалістів та кращий вітчизняний досвід ВНЗ України. КІРУЕ активно розвиває зв’язки з навчальними закладами інших країн, зокрема з Вищою вчительською школою м. Остроленки, Балтійською вищою гуманістичною школою м. Кошаліні, Гданською вищою гуманістичною школою, академією полоністики (Польща), коледжем готелевого господарства м. Добрич (Болгарія). Обмін делегаціями викладачів і студентів, досвідом роботи, участь в міжнародних програмах та конференціях – ось неповний перелік їх творчої співпраці.

В арсеналі викладачів «круглі столи», публічні лекції, дискусії з питань економічного розвитку регіону, відвідування наукових установ та стажування студентів на підприємствах міста.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності професорсько-викладацького складу є їхня участь у реалізації проектів. Показовою в цьому плані є робота над   програмою  реформування шкіл-інтернатів шляхом створення малокомплектних  дитячих будинків. Результатом плідної роботи викладачів психологічного факультету стало відкриття в обласному центрі  у 2007 році  дитячого будинку «Наш дім», восени 2010 року запрацював  «Наш дім – 2».  Як наслідок, 25 дітей-сиріт відчули радість зростання в прийомних сім’ях. У процесі виховання дітей з неблагонадійних сімей психологи активно запроваджують  корекційну програму.

Окремі студенти, які мають відмінні  результати у навчанні і є переможцями конкурсів та олімпіад отримують стипендії міського голови та обласної державної адміністрації та обласної ради.

Набутий досвід, творчий та організаційний потенціал, стабільна динаміка розвитку дозволяють сьогодні розглядати КІРУЕ  не лише як інноваційний освітній  заклад, а й  як соціокультурний центр регіону.

 

Перелік підрозділів інституту:


1. Олександрійська філія Приватного вищого навчального закладу «Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки»,

Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Будівельників, 31,тел./факс (05235) 6-86-23; 6-86-97

2. Первомайська філія Приватного вищого навчального закладу «Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки»,

Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Кам’яномостовська, 5, тел/факс (05161) 5-46-81

 

Перелік напрямів і спеціальностей,  за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями


 

Осівтньо-кваліфікаційний             рівень   

 

 

Найменування галузі знань

 

Назва спеціальності

 

0202 Мистецтво

Дизайн

0305 Економіка і підприємництво

Бухгалтерський  облік

Бакалавр

0202 Мистецтво

Дизайн

0305 Економіка і підприємництво

Облік і аудит

0301 Соціально-політичні науки

Психологія

Спеціаліст

0305 Економіка і підприємництво

Облік і аудит


Фотографії

Рекомендувати: