Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківський економіко-правовий університет

РекторОрлов Павло Іванович
Дата заснування1999 р.
День святкування21 квітня
Телефонтел/факс 720-19-20, 720 - 19 - 34
Адреса61080, м. Харків, пр-т Гагаріна, 187
E-mailinfo@hepu.edu.ua
Сайтhttp://www.hepu.edu.ua

Університет є багатопрофільним вищим навчальним закладом, який проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації з юридичних, економічних напрямів науки, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, має розвинуту інфраструктуру, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність. В університеті створена сучасна навчально-матеріальна база, сформований висококваліфікований науково-педагогічний колектив, який забезпечує високу якість підготовки фахівців, освітньо-кваліфікаційних рівнів – молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

Університет має статус самоврядного (автономного) вищого закладу освіти і в межах компетенції, наданої законами та іншими нормативно-правовими актами України, самостійно вирішує питання підготовки фахівців, виховання національно свідомої інтелігенції, проведення досліджень проблем юридичної, економічної та інших галузей науки й впроваджує отримані результати у практику.

За роки діяльності ХЕПУ як приватного вищого навчального закладу було створено сучасну навчально - матеріальну базу, накопичено позитивний досвід організації та забезпечення навчального процесу, сформовано науково-педагогічний персонал, підібрано колектив менеджерів освітянської сфери, розроблено і втілено у практичну діяльність новітні інформаційні технології навчання.

Формування та розвиток ринкових відносин в Україні нагально потребують кадрів, які володіють теоретичними знаннями та практичними навичками правової та  економічної сфери діяльності для успішної праці перш за все в умовах трансформування економіки, а подалі – в умовах ринку.

Університет створено з метою підготовки фахівців для роботи  у юридичних та економічних установах, підприємствах, організаціях малого та середнього бізнесу без яких сьогодні не може працювати жоден підприємець. Всі ці фактори обумовили необхідність відкриття в ХЕПУ спеціальностей: "Фінанси і кредит", "Облік і аудит"," Правознавство". По спеціальності "Правознавство" підготовка фахівців здійснюється за господарчо-правової  спеціалізацією.  

Науково-педагогічний персонал Університету здатний забезпечити високу якість підготовки фахівців і вирішувати завдання, що поставлені перед національною юридичною та економічною освітою.

З цією метою Університет самостійно розробляє   свою науково-педагогічну концепцію і моделює навчально - виховний процес, намагається організувати навчання за новими спеціальностями,   спеціалізаціями та напрямами підготовки.

В Університеті практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики, на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних в Університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів у  ХЕПУ передбачає безперервність (з I по V курс) та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів:  молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

В Університеті створена Юридична клініка для проходження практики  студентів-випускників при проходженні якої вони надають безкоштовну юридичну допомогу малозабезпеченим верстам населення під керівництвом досвідченого юриста.

На  денному та  заочному  відділеннях  факультету    "Права  та  підприєм - ництва "  навчаються  понад  1000 студентів, для яких створені всі необхідні умови:  сучасні  навчальні   кабінети,    лабораторії,    лекційні    та конференц зали; житловий будинок для проживання студентів та молодих викладачів; працює їдальня, медичний пункт.

В Університеті відкрито Коледж, в якому навчаються випускники 9-х класів загальноосвітніх середніх шкіл до освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст.

В ХЕПУ створено потужну корпоративну комп´ютерну мережу. Користувачі мають доступ до інформаційно-управляючої системи університету,  ресурсів   внутрішнього   сайту,   глобальної  мережі  Internet 

та  інформаційно - пошукової системи документів нормативно - правової бази України  "Ліга Закон".

В Харківському економіко - правовому університеті діє біб-ліотека з   читальними  залами  на  300  посадкових  місць.        Загальний фонд бібліотеки Харківського економіко-правового університету складає більше  114000 примірників.

Бібліотека постійно надає методичну та практичну допомогу студентам та викладачам. Для обслуговування читачів використовується електронний каталог, діє електронна бібліотека.

На базі Харківського економіко-правового  університету діє у видавництво  "Прометей - прес".  Це дозволяє в повному обсязі забезпечувати потреби студентів у навчально-методичній літературі та своєчасно обновляти навчальні програми, методичні рекомендації та вказівки, тексти лекцій та навчальні посібники.

Харківський економіко-правовий університет налагодив і підтримує творчі зв'язки з вузами України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

Житловий будинок для проживання студентів та молодих викладачів

 

Перелік підрозділів університету:

 •  Факультет «Права та підприємництва»
  •  Денне відділення;
  •  Заочне відділення;
  • Економічне відділення;
  •  Відділення підготовки іноземних студентів.

 •   Коледж
 •   Кафедри
 •   Бібліотека з читальними залами
 •   Комп`ютерний центр
 •   Видавництво «Прометей - Прес»

Фотографії

Рекомендувати: